Sanitarija i druga oprema Materijal za grubu gradnju Crijep-kanalica
Kanalica glatka Goriske opekarne


Kanalica glatka Goriske opekarne

Najrašireniji tip kanalice. Crte malo podijele ovalne površine
i naglašavaju uzdužne linije krova te oblikuju karakterističan
reljef krova. Kod konkavno postavljene kanalice crte doprinose
stabilnijem položaju, prije svega u slučaju krovova s letvama.

Način polaganja:                   Potrošnja:
              od 29 do 30 kom/m2
              od 14 do 15 kom/m2 *
                                      * kao gornja kanalica

dužina                                    450mm
širina podnožja                     180/140mm
visina                                    70/50mm
debljina                                 11/13mm
masa                                     1,90kg
nagib krova iznad                   18°(32%)*
*kod manjeg nagiba krovišta odgovarajuće
se povećava preklapanje
crijepa i sekundarne izolacije


INFORMATIVNI IZRACUN
TEHNICKI DETALJI

Upit